Odliczenie wynagrodzenia pracowników (B+R)

22 maja 2019

Wojewódzkie sądy administracyjne zgadzają się, aby firmy korzystające z ulgi B+R mogły odliczać wynagrodzenie pracowników za czas ich usprawiedliwionej nieobecności (urlop i choroba). Jednakże… dotyczy to pracowników, którzy zajmują się tylko działalnością B+R (zob. wyroki o sygn. akt I SA/Sz 835/18, III SA/Wa 2814/17 oraz I SA/Łd 518/18).

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczą wynagrodzenie pracowników za czas ich urlopu i choroby. Muszą jednak spełnić pewne warunki.

Wojewódzkie sądy administracyjne uchylają niekorzystne interpretacje dotyczące ulgi na badania i rozwój (B+R) w zakresie kosztów pracowniczych. Orzekają, że firmy mogą odliczać wynagrodzenie osób zaangażowanych w B+R nawet za czas ich urlopu czy zwolnienia lekarskiego, jednak dotyczy to pracowników, którzy zajmują się tylko działalnością B+R.

Korzystne dla przedsiębiorców rozstrzygnięcie zapadło przed WSA w Szczecinie (sygn. I SA/Sz 835/18). Sąd uchylił interpretację dotyczącą kosztów kwalifikowanych w spółce produkującej aparaty słuchowe. Firma pytała o pracowników, którzy zajmują się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową. Cały swój czas poświęcają na prace m.in.: programistyczne, inżynieryjne w zakresie oprogramowania, koncepcyjne oraz administracyjne bezpośrednio związane z działalnością B+R.

NAJWAŻNIEJSZY JEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Spółka chciała potwierdzić, że może odliczyć całość kosztów zatrudnienia ponoszonych na rzecz pracowników B+R, także za czas urlopu wypoczynkowego oraz inne usprawiedliwione nieobecności. Uzasadniała, że udzielanie urlopu oraz umożliwienie im wykorzystania zwolnienia chorobowego lub innego zwolnienia, za które przysługuje wynagrodzenie, jest obowiązkiem wynikającym z kodeksu pracy.

Fiskus nie wyraził zgody na takie rozstrzygnięcie. W interpretacji stwierdził, że spółka musi wyodrębnić czas poświęcony przez zatrudnionych na wykonywanie obowiązków służbowych i tylko za ten czas odliczyć koszty.

Sąd jednak uchylił interpretację. Uznał, że skoro pracownicy zajmują się wyłącznie działalnością B+R, to spółka odliczy również wynagrodzenie i składki ZUS za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności (np. obowiązkowych badań lekarskich). Stanowią one koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy i jednocześnie koszt kwalifikowany z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

– Nie można podzielić stanowiska organu interpretacyjnego, uznającego za koszt kwalifikowany przychód z wynagrodzenia pracownika B+R za godziny nadliczbowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a wykluczającego wynagrodzenie w związku z udzielonym dniem wolnym od pracy za ponadnormatywny czas pracy lub w związku z urlopem – orzekł WSA w Szczecinie. Sąd podkreślił, że doprecyzowanie przepisów wprowadzone 1 stycznia 2018 r. nie odnosi się do opisanej we wniosku sytuacji. Wprowadzona wówczas zmiana dotyczy pracowników, którzy poza B+R zajmują się także inną działalnością. Ich wynagrodzenie można odliczyć w proporcji, w jakiej zajmują się badaniami i rozwojem.

CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA

Do podobnych wniosków doszedł też WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 2814/17). Uznał, że wynagrodzenie za czas urlopu i wynagrodzenie chorobowe stanowią koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT. Jednak w przypadku kosztów ponoszonych w związku z zatrudnieniem osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz prace spoza tej działalności możliwe jest uwzględnienie w kosztach kwalifikowanych tej części wynagrodzenia, która przypada na działalność badawczo-rozwojową.

WSA w Łodzi (sygn. I SA/Łd 518/18) odniósł się natomiast do sprawy firmy, której pracownicy uczestniczą w szkoleniach i konferencjach mających na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie B+R. Sąd orzekł, że wniosek jest dobrze uzasadniony i organ podatkowy nie może w tej sprawie wydać postanowienia o odmowie wydania interpretacji.