Czy korzystając ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można korzystać z innych form ulg podatkowych?

20 października 2022

 Czy łączenie ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji z innymi preferencjami przewidzianymi w prawie podatkowym jest możliwe? Podatnicy posiadający decyzję o wsparciu teoretycznie mogą korzystać również z ulgi na działalność badawczo- rozwojową (B+R), czy ulgi IP Box. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów nie ma jednak możliwości łączenia zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. z preferencją w podatku dochodowym, mianowicie tzw. estońskim CIT em.

Łączenie decyzji o wsparciu z ulgą B+R

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych (decyzji o wsparciu lub zezwolenia), prawo do odliczenia  przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

W rzeczywistości zatem odliczeniu w ramach ulgi podatkowej podlega jedynie część kosztów kwalifikowanych, które nie są kosztami działalności przedmiotowo zwolnionej od podatku. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia) i jednocześnie prowadzący działalność B+R, pomimo teoretycznej możliwości nadal mają problem, aby skorzystać z obu preferencji jednocześnie, a rozwiązaniem w tym zakresie może być w praktyce tylko zlokalizowanie działalności badawczo-rozwojowej poza obszarem objętym decyzją o wsparciu/specjalną strefą ekonomiczną, choć i w takim przypadku jeżeli prace dotyczą produktów wytwarzanych/usług świadczonych w ramach działalności „zwolnionej”, korzystanie z preferencji jest ryzykowne.

Jak wynika z rozstrzygnięć organów podatkowych podchodzą one do tematu łączenia preferencji w sposób restrykcyjny, wręcz uniemożliwiający korzystanie z ulgi B+R przedsiębiorcom posiadającym decyzję o wsparciu.

Łącznie decyzji o wsparciu z ulgą IP Box

Ulga IP Box pozwala na rozliczenie dochodów z tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” z zastosowaniem stawki 5%.

Podatnik samodzielnie decyduje o objęciu dochodu z prawa własności intelektualnej zwolnieniem na podstawie decyzji/ zezwolenia. W takim przypadku zatem podatnik może dokonać wyliczenia pomocy publicznej przysługującej w ramach decyzji o wsparciu z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 5% w odniesieniu do dochodów pochodzących z IP Box.

Zastosowanie niższej stawki jest równoznaczne z obniżeniem wartości pomocy publicznej i może pozwolić na całkowite zwolnienie dochodów przez cały okres obowiązywania decyzji gdy wyliczanie pomocy, tj. niezapłaconego podatku, przy zastosowaniu stawek podstawowych mogłoby spowodować wykorzystanie jej w całości jeszcze przed końcem obowiązywania decyzji i konieczność opodatkowania uzyskanych po tym momencie dochodów.

Decyzja o wsparciu a estoński CIT

Od początku 2021 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje alternatywny sposób opodatkowania spółek kapitałowych, tzw. estoński CIT, w nowelizacji nazwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Na podstawie wprowadzonych przepisów, podatnik korzystający z tego rodzaju preferencji traci prawo do dokonywania odliczeń na podstawie art. 18-18f Ustawy CIT (m.in. darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania) albo prawo do ich kontynuowania począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Utrata prawa do wymienionych ulg obowiązuje również w sytuacji, gdy podatnik znów rozpocznie opodatkowanie z zastosowaniem zasad ogólnych, co wynika z treści uzasadnienia do ustawy:

„W momencie przejścia na zasady opodatkowania ryczałtem podatnik traci uprawnienie do rozliczenia lub kontynuowania wymienionych ulg (odliczeń i doliczeń dotyczących wydatków poniesionych przed momentem zmiany zasad opodatkowania na ryczałt) również w sytuacji, gdy zakończy opodatkowanie ryczałtem i znów rozpocznie opodatkowanie na zasadach klasycznego CIT.”

Ponadto, ustawodawca wprost wykluczył również możliwość korzystania przy estońskim CIT z rozwiązania podatkowego jakim jest Polska Strefa Inwestycji.

Ministerstwo przewidziało również drugi wariant „nowego” systemu podatkowego, a mianowicie model oparty na specjalnym rachunku inwestycyjnym, który jak wskazano w założeniu ma w sensie ekonomicznym umożliwić szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W przypadku tego wariantu możliwe jest jednoczesne korzystanie z innych preferencji w podatku dochodowym, w tym zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu.