Dane świadków w zawiadomieniach

28 sierpnia 2019

Ordynacja podatkowa zobowiązuje organy, aby zapewniały podatnikowi czynny udział w postępowaniu. Dlatego też skarbówka powinna zawiadamiać strony o terminach przesłuchiwania świadków. Nie oznacza to jednak, że pismo do strony musi szczegółowo wskazywać tezy dowodowe oraz osoby, które mają zostać przesłuchane – orzekł WSA w Łodzi.

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego określił zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. Decyzja, która została wydana, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy. Organy przyjęły, że z przeprowadzonych dowodów wynikały nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych podatnika. Księga przychodów i rozchodów za 2012 r. była prowadzona nierzetelnie – wyjaśniły organy podatkowe. Ustalenia w tym zakresie czynione były na podstawie licznych dowodów. Podatnik nie zgodził się z wydanymi decyzjami i wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Podniósł w niej szereg zarzutów.

W szczególności wskazał, iż w toku postępowania naruszono przepisy ordynacji podatkowej, co skutkowało wydaniem wadliwych decyzji. W zawiadomieniach kierowanych do podatnika nie podawano informacji o tym, kim będą świadkowie, którzy mają być przesłuchiwani w konkretnym terminie – podkreślał autor skargi. Jednak WSA w Łodzi uznał wniesioną skargę za niezasadną i ją oddalił. W szczególności za nietrafny uznał zarzut, że w sprawie naruszono przepisy procesowe poprzez przesyłanie wadliwych zawiadomień.

Czynny udział w postępowaniu podatkowym

„Niepodanie nazwisk świadków w zawiadomieniu do strony w przedmiocie prowadzonego postępowania dowodowego nie stanowi naruszenia przepisów procesowych. Taka sytuacja nie prowadzi bowiem do uniemożliwienia stronie brania czynnego udziału w postępowaniu podatkowym” – wskazał WSA w Łodzi.

Czynny udział w postępowaniu stanowi jedno z uprawnień przewidzianych dla stron w przepisach procesowych. Organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, co wynika wprost z art. 123 § 1 ordynacji. Zgodnie zaś art. 122 ordynacji w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym – przypomniał WSA.

Zawiadomienie o przesłuchaniu świadka

Gdy prowadzone mają być dowody, np. z przesłuchania świadków, to strona powinna być zawiadomiona o terminie zaplanowanej czynności – zaznaczył WSA. Z art. 190 § 1 ordynacji wynika, że strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Jednocześnie na podstawie art. 190 § 2 ustawy strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia. Powyższe nie oznacza jednak, że organ jest zobowiązany do wskazania personaliów świadków, którzy wówczas mają zostać przesłuchani – zaznaczył sąd administracyjny. Ustawa nie przewiduje bowiem wymogu wskazywania w stosownym zawiadomieniu dokładnych danych świadka, jego danych osobowych i adresowych. Nie ma też prawnego obowiązku wskazania w piśmie tego, na jaką konkretnie okoliczność ma zostać przesłuchiwany dany świadek – zaznaczył łódzki WSA. Takie stanowisko orzecznicze zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w szczególności w wyroku z 5 stycznia 2017 r. w sprawie II FSK 3676/14 oraz w wyroku z 28 września 2012 r. w sprawie II FSK 391/11. W sprawie nie doszło więc do obrazy art. 190 ordynacji podatkowej. Zatem zarzut podatnika okazał się niezasadny – wskazał WSA w Łodzi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 24 kwietnia 2019 r., I SA/Łd 109/19