Dokumentacja cen transferowych – istotne zmiany od 2017 roku

13 września 2017

Nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, jakie obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r., mają na celu przede wszystkim dostosowanie polskich przepisów podatkowych do wymogów porządku prawnego Unii Europejskiej związanego z opisywaną materią. Proponowane zmiany mają również charakter dostosowawczy do rekomendacji Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przyjętych we wrześniu 2014 r. oraz realizują uwagi końcowe i wnioski wskazane w Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 20 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje wiele istotnych zmian, do których należy m.in.:

 • Wprowadzenie obowiązku udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi powyżej progów określonych w przepisach dokonanych przez podatnika o przychodach / kosztach powyżej 2 mln euro. Wysokość progu uzależniona jest od wielkości przychodów. Gdy przychód przekroczył równowartość:
 • 2 mln euro i nie więcej niż 20 mln euro – próg wynosi 50 000 euro, powiększony o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro;
 • 20 mln euro i nie więcej niż 100 mln euro – próg wynosi 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;
 • 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.
 • Podwyższenie dotychczas obowiązującego progu powiązań kapitałowych z 5% do 25%.
 • Wprowadzenie trójstopniowego kształtu dokumentacji podatkowej, tj.:
 • Dokumentacja na poziomie lokalnym (local file);
 • Dokumentacja grupowa (master file);
 • Raportowanie według krajów (country-by-country reporting);

Podatnicy o przychodach lub kosztach od 2mln EUR do 10 mln euro, będą zobowiązani jedynie do sporządzania local file. Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro, będą dodatkowo zobowiązani do sporządzania analizy porównawczej (benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi. Podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 20 mln euro, będą dodatkowo zobowiązani do przedstawienia master file. Podatnicy o przychodach skonsolidowanych powyżej 750 mln euro będą zobowiązani do sporządzania (oprócz local file i master file) raportu grupowego (country-by-country reporting).

 • Podatnicy o przychodach / kosztach powyżej 10 mln euro są zobligowani do załączania do każdej dokumentacji analizy danych porównawczych ( benchmarking study).
 • Wprowadzenie wymogu sporządzenia SDP po przekroczeniu progu 2 mln euro również w kolejnym roku podatkowym.
 • Wprowadzenie możliwości zażądania przez organy podatkowe dokumentacji do transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekraczała ustawowych limitów, w terminie 30 dni.
 • Obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego przez podatników CIT oświadczenia o sporządzeniu i posiadaniu na dzień składania deklaracji Specjalnej Dokumentacji Podatkowej.

 

Nie sposób nie zauważyć nieustannie rosnącego zainteresowania organów podatkowych cenami transferowymi, co skutkuje wzmożonymi kontrolami. Szczególnie po zmianach w 2017 r. podmioty, które realizują wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, często o wysokim stopniu złożoności, mogą zostać poddane kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w wyniku analizy ryzyka prowadzonej przez organy podatkowe. Prosimy pamiętać, że nawet w przypadku stosowania cen rynkowych, ale niewywiązania się z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych może dojść do zastosowania sankcji, jakie są przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.