Działalność badawczo-rozwojowa może wygenerować znaczące oszczędności podatkowe

15 września 2022

Z ulgi B+R można skorzystać w przypadku, gdy dochodzi do nabywania, łączenia, kształtowania i wykorzystywania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Istota ulgi polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Od 2022 roku możliwe jest odliczenie – w zależności od rodzaju wydatków – nawet 200% kosztów.

Najczęściej spotykanym kosztem kwalifikowanym są wydatki na pracowników związanych z realizacją celu B+R. Chodzi tu o wydatki poniesione ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a nawet z umowy zlecenia lub o dzieło uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz sfinansowane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne.

Poza tym kosztem, w ustawie został wskazany katalog kosztów kwalifikowanych, do których możemy zaliczyć m.in.:

– nabycie materiałów i surowców;

– nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

– ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykorzystywane przez wskazane w przepisach podmioty, a także nabycie od nich wyników prowadzonych badań naukowych;

– odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;

– koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;

– dokonywane w danym roku podatkowym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

DB 77 Tax & Legal jest członkiem grupy DB 77 Consulting, która specjalizuje się m.in. w optymalizacji procesów produkcyjnych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam doskonale poruszać się w realiach firm przemysłowych. Specjalizujemy się w szeroko rozumianych ulgach przemysłowych, a ulga B+R stanowi jedną z nich. Przeprowadzone procedury zwrotu nadpłaty oraz uzyskane indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego m.in. w zakresie ulgi B+R dotyczące różnorodnych procesów przemysłowych pozwoliły naszym Klientom odprowadzać niższe podatki oraz odzyskać zwrot wcześniej nadpłaconych kwot.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilkanaście pozytywnych rozstrzygnięć w zakresie projektów B+R dla naszego klienta działającego w branży opakowaniowej. Otrzymał on potwierdzenie, że duża część jego działalności podlega uldze badawczo-rozwojowej, w związku z czym może odzyskać środki tytułem podatku dochodowego zapłaconego bez jej uwzględnienia. Tego rodzaju oszczędności mają niebagatelny wpływ na jego funkcjonowanie, zwłaszcza w dobie gwałtownych wzrostów cen surowców i energii elektrycznej.