Jak nie stracić ulgi na robotyzację?

26 kwietnia 2022

Ulga na robotyzację daje możliwość wygenerowania oszczędności podatkowych, w związku z inwestowaniem w roboty przemysłowe. Należy jednak mieć na uwadze, że pewne okoliczności mogą spowodować, że ulga nie będzie nam przysługiwać, a ta już otrzymana, będzie podlegała zwrotowi.

Prawo podatkowe wyróżnia 3 szczególne sytuacje, których wystąpienie ogranicza prawo do ulgi, a mianowicie:

-> koszty uwzględnione przy pomniejszaniu podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację, zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone od podstawy obliczenia podatku,

-> przedsiębiorca zbył środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przed końcem okresu ich amortyzacji, a w przypadku umowy leasingu finansowego przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu,

-> podatnik uwzględnił przy pomniejszaniu podstawy opodatkowania w ramach ulgi na robotyzację koszty, które jednocześnie zostały włączone do kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie pomocy publicznej dla działalności prowadzonej w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) lub Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) – przy czym warto zwrócić uwagę, iż nie sam fakt korzystania z pomocy publicznej w ramach SSE lub PSI ogranicza możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację, a jedynie uwzględnienia tego samego kosztu zarówno w kalkulacji dochodu zwolnionego z SSE/PSI jak i w uldze na robotyzację.

Warto przyjrzeć się bliżej ograniczeniu dotyczącym leasingu finansowego.

Przede wszystkim, aby móc uwzględnić koszty leasingu, robot (czy inna maszyna będąca przedmiotem umowy) musi zostać wykupiony przez przedsiębiorcę po upływie podstawowego okresu umowy leasingu oraz do tego czasu przedsiębiorca nie może dokonać zbycia leasingowanej maszyny/robota.

Umowa leasingu finansowego musi być zawarta na czas określony, a wspomniany wcześniej podstawowy okres umowy leasingu to właśnie ten czas z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Oznacza to, że jeśli w umowie zastrzeżono, iż wykup przedmiotu umowy może nastąpić wcześniej, a przedsiębiorca zdecyduje się to zrobić bez podpisywania aneksu, podstawowym okresem umowy pozostaje ten wskazany w umowie, nie zaś okres liczony do dnia wykupu przedmiotu leasingu.

Przykładowo, jeżeli więc:

-> podstawowy okres trwania umowy jest wyznaczony do 30 sierpnia 2024 r.,

-> podatnik wykupi robota już 30 maja 2024 r. bez zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy,

-> podatnik następnie sprzeda wspomnianego robota 30 czerwca 2024 r.,

może się okazać, iż będzie on zobowiązany do zwrotu uwzględnionej ulgi, poprzez powiększenie podstawy opodatkowania o dokonane odliczenia w zeznaniu za rok 2024.

Podstawa prawna:

38eb ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.),

52jb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Autor: Paweł Celiński, DB77 Tax&Legal