Jak uzyskać wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji – zasady rozliczania ulgi

13 października 2022

Celem Polskiej Strefy Inwestycyjnej jest wsparcie przedsiębiorców na terenie całej Polski. Aby dowiedzieć się jaką kwotę wsparcia możemy uzyskać dla naszego przedsiębiorstwa, należy odpowiedzieć na te 5 pytań:

1. W jakim sektorze chcesz stworzyć inwestycję (przemysł, nowoczesne usługi, inne)?

2. Jaka będzie wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo)?

3. W obszarze jakiego województwa ma powstać inwestycja?

4.W jakim konkretnie powiecie planowana jest inwestycja?

5. Jaki jest planowany koszt inwestycji?

Duży wpływ na kwotę wsparcia mają również wprowadzone limity zwolnienia od podatku w zależności od wielkości działalności oraz regionu w jakim się znajduje, przy czym limit liczony jest od kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Warunki jakie należy spełnić aby otrzymać wsparcie:

 1. Inwestycja musi być nową, jeszcze nie rozpoczętą tzn.
 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład,
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
 1. Zakres działalności

Na wsparcie mają szansę działalności związane z:

 • przemysłem,
 • nowoczesnymi usługami.
 • Wymagane koszty kwalifikowane

Kryteria ilościowe będą się różnić w każdym powiecie, w zależności od poziomu bezrobocia. Tam gdzie najwyższy poziom bezrobocia spodziewać się można najniższych wymaganych kosztów.

Wielkość firmyNowoczesne usługiPrzemysł
Mikro200 tys. zł -2 mln zł200 tys. zł -2 mln zł
Mała500 tys. zł – 5 mln zł500 tys. zł – 5 mln zł
Średnia500 tys. zł – 5 mln zł2 mln zł  – 20 mln zł
Duża500 tys. zł – 5 mln zł10 mln zł – 100 mln zł

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać wsparcie przy większych kosztach inwestycji.

 1. Kryteria jakościowe

By skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dana inwestycja musi spełnić kryteria jakościowe dotyczące zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Maksymalna liczba punktów, którą inwestycja może otrzymać wynosi 10 pkt. Natomiast by uzyskać wsparcie wystarczy otrzymać od 4 do 6 pkt w zależności od lokalizacji tj.

4 pkt – dla województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurski;

5 pkt  – dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko- płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni;

6 pkt –  dla województw: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, Warszawa i podregion
warszawski zachodni.

Jak obliczyć wartość inwestycji?

Wartość inwestycji = suma kosztów kwalifikowanych (przy możliwości odliczenia podatku wliczamy ceny netto)

Koszty kwalifikowane = koszty inwestycji + koszty miejsc pracy

W koszty inwestycji zalicza się:

 • zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zaliczone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how i wiedza techniczna),
 • najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat (duże przedsiębiorstwo) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwestycji,
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania się do ich nabycia z dniem upływu najmu lub dzierżawy.

Przez koszty miejsc pracy rozumie się dwuletnie koszty związane z utworzenia miejsc pracy oraz koszty pracownika brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty środków trwałych

Zakwalifikowanie jakiś kosztów do środków trwałych wiąże się z wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych oraz zobowiązaniem do utrzymania tych środków przez okres 5 lat (dla dużych przedsiębiorstw) lub 3 lat (dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw). Czas liczony jest od wprowadzenia środków do ewidencji.

Wyjątek stanowi wymiana instalacji i sprzętu, konieczna ze względu na szybki rozwój technologiczny.

Nowe i używane środki trwałe

Duży przedsiębiorca może kupować tylko i wyłącznie nowe środki trwałe, pozostali przedsiębiorcy mogą także zakupić środki trwałe używane.

Koszty wartości niematerialnych i prawnych

Do zakwalifikowania kosztów wartości niematerialnych i prawnych niezbędne jest nabycie ich na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą. Ponadto muszą one być wykorzystane w zakładzie, na rzecz którego przyznana została pomoc publiczna. Wartości te należy ująć w aktywach zakładu i utrzymywać przez określony czas (3 lub 5 lat). Amortyzacja musi nastąpić w oparciu o przepisy o podatku dochodowym.

Duży przedsiębiorca może kwalifikować tylko 50% wydatków poniesionych na wartości niematerialne i prawne.

Dwuletnie koszty pracy zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników rozumiany jest jako wzrost liczby pracowników w danym zakładzie, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania decyzji o wsparciu.

Obowiązki inwestora:

 1. Utrzymanie inwestycji

Po otrzymaniu decyzji:

 • nie można przenieść inwestycji,
 • należy zachować własność kupionych składników majątku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • każde nowo utworzone miejsce pracy trzeba zachować, jeżeli przedsiębiorca wlicza 2-letnie koszty pracy do kosztów kwalifikowanych,
 • trzeba kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Utrzymanie inwestycji to okres 3 lat (dla mikro, małych i średnich firm), a 5 lat dla dużych firm.

 1. Umowa z obszarem zarządzającym

W terminie 14 dni od otrzymania decyzji należy podpisać umowę z zarządzającym obszarem. W umowie musi znaleźć się zapis określający wynagrodzenie zarządzającego za gotowość do świadczenia usług.

 1. Tablica informująca o otrzymanym wsparciu

Jako inwestor masz obowiązek oznaczenia miejsca nowej inwestycji tzw. tablicą informacyjną. Projekt tablicy otrzymasz od zarządzającego obszarem razem z decyzją o przyznaniu wsparcia.

Tablica informacyjna zawiera następujące elementy:

 • nazwa firmy,
 • logo PSI i zarządzającego,

W zależności od obowiązywania decyzji może by to kolejno 10, 12 lub 15 lat. Tablica informacyjna powinna się znaleźć w widocznym miejscu.