Korekty cen transferowych z 2019 r. dotyczących transakcji z 2018 r.

20 marca 2019

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Korekty cen transferowych, które zostały wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r., powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Nowe przepisy, które dotyczą ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” będą mieć zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 r.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, wprowadziła przepisy szczególne, które dotyczą zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych (ang. transfer pricing compensating adjustments).

Regulują ujmowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych korekt cen transferowych, których dokonuje podatnik. Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Przepisy znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych w 2019 r. (tj. od 1 stycznia 2019 r.). Z czego to wynika? Artykuł 26 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, że zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (również przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych) stosuje się do transakcji lub innych zdarzeń, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2019 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są realizowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące nie tylko transakcji, ale również zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31 grudnia 2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.