Korzystne zmiany w uldze na działalność B+R

13 września 2017

„Rozwiązania te mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Obecna wysokość odliczeń, mimo jej sukcesywnego podnoszenia, jest stosunkowo niska” – czytamy w uzasadnieniu projektu z dnia 9 maja 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej zgłoszonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kluczowe rozwiązania powinny zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. i przewidują następujące zmiany:

1. Zwiększenie wysokości odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania

Obecnie wysokość dopuszczalnych limitów odpisu jest zależna od kategorii kosztu kwalifikowanego i wielkości podatnika i wynosi 50% kosztów osobowych dla wszystkich firm oraz 50% pozostałych kosztów, jeśli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą (sektor MSP), a 30% – dla dużych przedsiębiorstw. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie dotychczasowych limitów odliczeń w podatkach dochodowych z 50% i 30% do 100% wysokości kosztów kwalifikowanych, w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości danego podatnika. Oznacza to, że wszyscy podatnicy korzystający z Ulgi B+R będą mogli poczynając od 2018 r. zaoszczędzić w podatku dochodowym 19 zł na każde 100 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych.

2. Rozszerzenie zakresu Ulgi B+R poprzez dopuszczenie odliczenia umów cywilnoprawnych

Zgodnie z obecnymi zasadami podatnicy mogą odliczyć w ramach Ulgi B+R jedynie koszty pracownicze ponoszone w związku z zatrudnieniem osób na umowę o prace. Natomiast projekt ustawy przewiduje, że prawo do odliczenia obejmie również koszty osób zatrudnionych przez podatników dla celów działalności B+R na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. „Należności te będą stanowiły koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło” – wskazują projektodawcy.

3. Doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych w zakresie sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym

Dotychczasowe regulacje mogły budzić wątpliwości, czy nabycie sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym może stanowić koszt kwalifikowany. Wątpliwości takie były zgłaszane przez partnerów społecznych. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych miało na celu wyeliminowanie tych wątpliwości. W katalogu znajdą się więc koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R – w tym naczyń i przyborów laboratoryjnych, a także urządzeń pomiarowych, które nie stanowią środków trwałych.

4. Wyjątkowe korzyści dla Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR)

Projekt ustawy zakłada specjalne traktowanie dla podmiotów posiadających status CBR. Według proponowanych zapisów CBR będzie mogło odliczać w Uldze B+R 150% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których będzie mogło zaliczyć:
• amortyzację budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w działalności B+R,
• nabyte od podmiotów innych niż jednostki naukowe ekspertyzy, opinie, usługi doradcze równorzędne, a także badania, wiedzę techniczną, patenty lub licencje na chroniony wynalazek.
Zmianie uległy także kryteria uzyskania statusu centrum badawczo – rozwojowego przez przedsiębiorcę w ten sposób, iż możliwość uzyskania statusu CBR dotyczy podmiotów osiągających przychody od 2,5 mln PLN.

5. Umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla podatników prowadzących działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie działalności „nie strefowej”

Istotną zmianą będzie również dostosowanie przepisów do postulatów zgłaszanych wcześniej przez partnerów społecznych. W trakcie konsultacji wskazywano na to, że obecnie podatnik, który prowadzi chociażby niewielką część swojej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), nie może korzystać z ulgi B+R. Sytuację zmieni nowelizacja przepisów.
„Proponuje się, aby prawo do ulgi (odliczenia kosztów) przysługiwało w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej” – wyjaśniają projektodawcy. Nowe przepisy doprecyzowują, że z Ulgi B+R będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie SSE na podstawie zezwolenia, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem.

Zespół DB77 Tax&Legal posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na projekty B+R. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, w celu dokładnego zapoznania się z ofertą.