Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia w sprawie daniny solidarnościowej

11 września 2019

Zakres zastosowania daniny solidarnościowej

Minister Finansów przypomina „danina solidarnościowa należna jest od dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych progresywnie według skali podatkowej (np. z umowy o pracę), oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (bez względu na przyjęty sposób opodatkowania), a także niektórych zysków kapitałowych, oraz z zagranicznej jednostki kontrolowanej.”

Obowiązek zapłaty powstaje, jeżeli dochód, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, przekroczy milion złotych. W stosunku do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej odliczeniu podlega kwota dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej, a także dochód z odpłatnego zbycia udziału w takiej jednostce, w części uwzględnionej w podstawie jego opodatkowania. W każdym przypadku podstawą opodatkowania jest nadwyżka ponad tę kwotę. Danina nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Zakres czasowy

Minister Finansów wyjaśnia, że w sumie dochodów uwzględnia się dochody wykazane w rocznym obliczeniu podatku, dla których termin płatności przypada na 30 kwietnia danego roku kalendarzowego oraz nie wcześniej niż 1 maja roku poprzedniego. Co to oznacza? Podstawę opodatkowania oblicza się, biorąc pod uwagę dochody osiągnięte w danym roku kalendarzowym (te bowiem są raportowane do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego). Wyjaśnienie to może mieć znaczenie w przypadku składania w danym roku podatkowym zaległych deklaracji i w konsekwencji wykazania dochodu przekraczającego łącznie kwotę 1 milion PLN.

Wyjaśnienia praktyczne

W swoich objaśnieniach Minister Finansów odniósł się do sposobu rozliczania daniny solidarnościowej w konkretnych stanach faktycznych. Przytoczył m.in. przykład zeznania małżeńskiego, z którego wynika, że dochód przekraczający 1 milion PLN powstał po stronie tylko jednego z małżonków. W tej sytuacji – pomimo rozliczenia wspólnego dla celów PIT, obowiązek zadeklarowania dochodu podlegającego daninie solidarnościowej obciąża tylko tego małżonka.

Minister potwierdził ponadto, że do podstawy opodatkowania nie wejdą dochody z zagranicy, które w Polsce są z podatku zwolnione (w wyniku zastosowania przewidzianej w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, metody wyłączenia z progresją). W innych przypadkach, od podatku należnego w Polsce odlicza się kwotę podatku uiszczonego za granicą.

Minister Finansów przytacza ponadto przykład podatnika, który w terminie 30 kwietnia danego roku podatkowego składa zeznanie za rok poprzedni oraz zeznanie zaległe, w wyniku czego zsumowany dochód wyniesie 1 milion złotych (jednak osobno kwoty wynikające z zeznań nie przekraczają progu). W tym przypadku danina nie jest należna.

Formularze podatkowe

W wyjaśnieniach Minister Finansów odniósł się również do kwestii deklaracji podatkowych. Formularz DSF-1 należy składać do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, lub – dla nierezydentów – urząd właściwy do opodatkowania osób zagranicznych. Deklaracje można składać papierowo lub elektronicznie, osobiście lub przez pełnomocnika.

Pierwszą deklarację należy złożyć do 30 kwietnia 2020 r. Powinna ona obejmować dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r.