Nagrodą podziel się z fiskusem

3 kwietnia 2019

Fiskus uznał, że w przypadku braku regulaminów przeprowadzania konkursów na imprezie organizowanej przez firmę dla pracowników, nagrody nie mogą być zwolnione z podatku. Natomiast sam udział nie powoduje powstania przychodu dla pracownika (numer interpretacji: 0115-KDIT2-2.4011.488.2018.6.MM).

Wnioskodawcą była spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie produkcji różnego rodzaju części do sprzętu gospodarstwa domowego, a w szczególności urządzeń elektronicznych. W Spółce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Spółka co roku organizuje festyn zakładowy. Festyn w 2018 r. został zorganizowany, a festyny w następnych latach zostaną zorganizowane na zasadach opisanych we wniosku.

Celem organizacji festynu zakładowego jest integracja pracowników/współpracowników Spółki, lepsze poznanie się pracowników/współpracowników oraz członków ich rodzin lub osób towarzyszących, a także integracja Spółki z przedstawicielami lokalnej społeczności.

Uczestnikami festynu są:

  • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy o pracę (dalej określane jako pracownicy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
  • osoby zatrudnione przez Spółkę na podstawie umowy zlecenia (dalej określane jako zleceniobiorcy) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
  • osoby wynajęte do pracy przez Spółkę od innego podmiotu (dalej określane jako pracownicy wynajęci) oraz członkowie rodzin tych osób lub osoby towarzyszące tym osobom,
  • inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz gminy w której Spółka ma siedzibę, przedstawiciele szkoły z którą Spółka współpracuje, osoby reprezentujące kontrahentów, emerytowani pracownicy Spółki, członkowie zarządu Spółki).

Wydatki na organizację festynu zakładowego obejmują przede wszystkim nabycie kompleksowej usługi organizacji festynu.

Wydatki na organizację festynu zakładowego są finansowane z następujących źródeł:

  • środków obrotowych Spółki,
  • środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej w skrócie ZFŚS),
  • opłat uiszczonych przez uczestników festynu i zwiększających środki ZFŚS (dotyczy to uczestników będących pracownikami, zleceniobiorcami, pracownikami wynajętymi, a także członków rodzin tych osób lub osób towarzyszących tym osobom).

W trakcie festynu zakładowego dla uczestników organizowane są konkursy z nagrodami. W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy festynu zakładowego (konkursy nie są adresowane wyłącznie do pracowników Spółki). Są to konkursy sportowe, sprawnościowe, artystyczne. Konkursy mogą mieć różną formę, w ramach konkursu zawodnicy mogą np. przeciągać linę, grać w meczu siatkówki. Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania konkursów.

Zwycięzcom konkursów są przyznawane nagrody. Nagrody to np.: blender, żelazko, szczoteczka elektryczna, waga łazienkowa, słuchawki, koszulki, torby. Zakup nagród jest finansowany w całości ze środków obrotowych Spółki. Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza 200 zł brutto. Spółka nie prowadzi ewidencji zwycięzców oraz przyznawanych im nagród.

Spółka zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Czy w związku z wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywają związane, w tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników?

Zdaniem Spółki w związku z wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas festynu zakładowego po stronie uczestników nie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nawet powstaje to jest to przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f., a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie spoczywają związane z tym obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne w stosunku do uczestników.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Podkreślił, że „pomimo, faktu że nagrody są/będą wydawane w związku z rywalizacją w dziedzinie sportu oraz dziedzinie sztuki, to nie sposób ww. rywalizacji uznać za konkurs, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem – jak wskazał Wnioskodawca – Spółka nie posiada regulaminu przeprowadzania <<konkursów>>”. Wobec tego zwolnienie nie ma zastosowania do wydawanych przez Spółkę nagród. W przypadku, gdy wskazana rywalizacja skierowana jest/będzie zarówno do pracowników, jak i innych osób, wartość wygranych dla wszystkich uczestników tej rywalizacji stanowi/będzie stanowić przychód z innych źródeł.