Obowiązek informowania o schematach podatkowych

6 lutego 2019

W związku ze zmianami w przepisach prawa podatkowego, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono obowiązek informowania o schematach podatkowych.   

Raportowanie dotyczy schematów podatkowych (mających lub mogących mieć wpływ na obowiązek podatkowy) spełniających wskazane w ustawie kryteria – odmienne dla schematów transgranicznych
i schematów krajowych. W przypadku schematów krajowych, raportowanie obejmie schematy niezależnie od podatków, których dotyczą (m.in. obejmie zarówno schematy dotyczące CIT, PIT jak
i VAT). 

Jednakże raportowaniu będą podlegać również schematy, które zostały wdrożone przed tą datą. Zgodnie z przepisem przejściowym: 

  1. schemat podatkowy transgraniczny, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano po 25 czerwca 2018 r.; oraz
  2. schemat krajowy, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano po 1 listopada 2018 r., 

podlega raportowaniu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli zgłaszającym jest promotor lub 9 miesięcy, jeżeli zgłaszającym jest korzystający. 

Raportowanie będzie odbywać się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem formatu XML (podobnie jak JPK). Za pomocą uruchomionej przez Ministerstwo Finansów platformy.  

Co niezwykle istotne korzystający, który dokona w okresie rozliczeniowym czynności będących elementem schematu lub uzyskujący związaną z tym korzyść będzie zobowiązany do przekazania stosownej informacji organowi podatkowemu w terminie złożenia deklaracji podatkowej. Oświadczenie w tym zakresie będą składać wszyscy członkowie zarządu podatnika. 

Podmiotami zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych będą: 

  • promotorzy, tj. podmioty które opracowują, oferują, udostępniają lub wdrażają uzgodnienie lub zarządzają wdrażaniem uzgodnienia – w szczególności będący doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami;  
  • wspomagający, tj. podmioty, które przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęły się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia – w szczególności będący biegłymi rewidentami, notariuszami, osobami świadczącymi usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowych lub dyrektorów finansowych; 
  • korzystający, tj. podmioty którym udostępniane jest lub u których wdrażane jest uzgodnienie, lub które są przygotowane do wdrożenia uzgodnienia lub dokonały czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia (co do zasady podatnicy). 

Niewywiązanie się w prawidłowy sposób przez Państwa z obowiązku raportowania stanowić będzie czyn zabroniony na gruncie Kodeksu karnego skarbowego zagrożony karą grzywny do 720 stawek dziennych – obecnie to ponad 20 mln zł 

Podmiotami zobowiązanymi do wprowadzenia procedury wewnętrznej zgodnie z art. 86l Ordynacji podatkowej są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów lub faktycznie wypłacające tym osobom wynagrodzenie, których przychody lub koszty ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.  

Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej znajdzie zastosowanie w przypadku podmiotu, który zatrudnia osobę fizyczną (np. dyrektora finansowego) i wypłaca jej wynagrodzenie, a osoba ta działa  w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów z grupy kapitałowej.  

W przypadku niedopełnienia obowiązku w postaci wprowadzenia procedury wewnętrznej podlegać będziecie Państwo karze pieniężnej. Karę pieniężną nakładać będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2 mln zł. Może ona zostać zwiększona do 10 mln w przypadku wydawania wyroku sądu stwierdzającego niewywiązanie się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych.  

Zespół DB77 Tax&Legal rekomenduje analizę przekazanych informacji i jednocześnie pozostajemy do dyspozycji w zakresie stworzenia procedury wewnętrznej!