Obowiązek przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej przez dużych przedsiębiorców.

7 marca 2017

Dnia 1 października 2016r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 marca 2016r. w związku z czym duże przedsiębiorstwa[1] z branży energetycznej[2] są zobligowane do przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej do dnia 30 września 2017r.

Według wyżej wymienionej ustawy audyt energetyczny to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii (Dz.U. z 2011r., nr 94 poz. 551).

Audyt energetyczny musi przeprowadzić podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający specjalistyczną wiedzę w tym zakresie lub ekspert audytowanego przedsiębiorcy, tylko jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność. Co ważne, jeśli obowiązek wykonania audytu lub jego termin złożenia do URE (Urząd Regulacji Energetyki, zwany dalej „URE”) nie zostanie dotrzymany, przedsiębiorstwu grozi kara do wysokości 5% rocznego obrotu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać na podstawie aktualnych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Zawiera on szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo. Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Po skończonym audycie energetycznym przedsiębiorca zawiadamia o tym fakcie Prezesa URE w terminie 30 dni od jego przeprowadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.

[1] Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dużym przedsiębiorcą jest firma, która w ciągu ostatnich 2 latach obrotowych, licząc osobno każdy rok, przekroczyła którykolwiek z poniższych wskaźników:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych. Zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia,
  • 43 mln. euro lub więcej sumy bilansowej dla roku obrotowego 2015,
  • 50 mln. euro lub więcej rocznego obrotu dla roku obrotowego 2015.

[2]  Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne  to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).