Opłata za interpretację jest kosztem podatkowym

9 stycznia 2019

Dyrektor KIS zgodził się, aby firma rozliczyła w kosztach podatkowych wydatki na przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną. Chodzi zarówno o opłatę administracyjną, jak i wynagrodzenie dla zewnętrznej kancelarii za sporządzenie wniosku (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4010.348.2018.1.APA).

Odnosząc powyższe do przedstawionych przepisów prawa stwierdzić należy, że wskazane w opisie sprawy wydatki poniesione w związku ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej obejmujące wynagrodzenie podmiotu zewnętrznego oraz opłatę administracyjną mogą, co do zasady, stanowić koszty uzyskania przychodów. Jednakże o możliwości ich zaliczania do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1 updop, czyli wydatki te muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Należy zauważyć, jak wskazał Wnioskodawca, że skorzystanie z usługi doradczej polegającej na sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i koszty jej uzyskania były niezbędne dla ustalenia prawidłowego sposobu dokonywania rozliczeń podatkowych, co z kolei w ocenie Wnioskodawcy pozwoli uniknąć lub ograniczyć ryzyko błędnego zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z kolei skorzystanie z instytucji wspólnego wniosku o wydanie interpretacji podatkowej na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa miało na celu wyeliminowanie z jednej strony ryzyka powstania w przyszłości sporu pomiędzy Spółką a Zarządzającym, a z drugiej ryzyka utrzymania się stanu niepewności co do prawidłowości przyjętych rozwiązań. Uznać zatem należy, że ww. koszty mimo że nie można powiązać ich z konkretnym przychodem, to jednak miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie, są niewątpliwie ogólnie związane z prowadzeniem działalności i funkcjonowaniem Wnioskodawcy w związku z czym mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 updop.