Organy Fundacji Rodzinnej

21 kwietnia 2023

Do prowadzenia fundacji rodzinnej niezbędna jest jej struktura organizacyjna, w jej skład wchodzą poszczególne organy:

 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Beneficjentów.

Poniżej kilka słów o każdym z nich.

ZARZĄD

Jest to organ obowiązkowy, który odpowiada za bieżące funkcjonowanie fundacji rodzinnej oraz jej reprezentację. Do jego zadań należy:

 • prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej;
 • realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie;
 • podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej;
 • tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie;
 • informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu;
 • spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Skład zarządu może być jedno lub wieloosobowy. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w strukturze fundacji rodzinnej. Jej powołanie nie jest wymogiem, o ile liczba beneficjentów fundacji rodzinnej nie przekracza 25 osób.

Głównym zadaniem Rady Nadzorczej jest pełnienie funkcji nadzorczych w stosunku do Zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej może być rozszerzany przez fundatora poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w treści statutu.

W związku z rolą kontrolną organu, ta sama osoba nie może być równocześnie w zarządzie i radzie nadzorczej.

Podobnie jak Zarząd, Rada Nadzorcza może składać się z wielu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje fundator, a po jego śmieci Zgromadzenie Beneficjentów.

ZGROMADZENIE BENEFICJENTÓW

O ustanowieniu i składzie organu decyduje fundator. Zgromadzenie Beneficjentów fundacji rodzinnej składać się będzie wyłącznie z członków, którym to prawo przyznano w statucie.  

Rolą Zgromadzenia Beneficjentów jest podejmowanie uchwał w sprawach mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania fundacji rodzinnej. Zgromadzenia Beneficjentów nie należy utożsamiać z organami stanowiącymi spółek prawa handlowego (np. zgromadzenie wspólników).

Uchwały Zgromadzenia Beneficjentów wymagają sprawy określone w ustawie lub statucie fundacji rodzinnej, w tym:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w przypadku śmierci fundatora i braku Rady Nadzorczej;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w przypadku śmierci fundatora;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego fundacji rodzinnej za poprzedni rok obrotowy;
 • udzielenie absolutorium członkom organów fundacji rodzinnej z wykonania przez nich obowiązków;
 • podział lub pokrycie wyniku finansowego netto;
 • wybór firmy audytorskiej, w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu.