Problem VAT na usługi komornicze ciągle nierozwiązany

3 kwietnia 2019

W najnowszej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził, że od 1 stycznia 2019 r. komornicy nie są podatnikami VAT (interpretacja nr 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK). Jednocześnie wskazał, że opłaty egzekucyjne prawomocnie ustalone przed tą datą, ale wyegzekwowane przez komornika po tym dniu, w dalszym ciągu będą opodatkowane VAT. Zdaniem ekspertów, to zaskakujące, a MF nadal nie wydało zapowiadanej interpretacji ogólnej w tym zakresie.

W dniu 19 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania czy w świetle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. komornik sądowy jako organ władzy publicznej jest podatnikiem podatku VAT.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która zmienia status komornika.

Organy egzekucyjne tj. komornik/zastępca komornika nie są/nie mogą być podatnikami VAT po dniu 1 stycznia 2019 r. tj. od definitywnej zmiany przepisów ustrojowych związanych z zawodem. Art. 3 ust. 1 ustawy o komornikach wprowadza definitywnie określenie, że komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Zgodnie z art. 33 ww. ustawy komornik nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej. Definitywny zakaz prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej obliguje komornika jako organ władzy publicznej do wyrejestrowania się z rejestru podatników VAT. Jako organ władzy publicznej komornik nie będzie już wykonywał wolnego zawodu. Stracił moc art. 3a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że komornik na własny rachunek wykonuje czynności, o których mowa w art. 2. W związku z powyższym komornik nie będzie wykonywał wolnego zawodu jak wykonywał dotychczas według ogólnej interpretacji Ministra Finansów z 9 czerwca 2015 r.

Komornik zadał następujące pytanie: Czy komornik/zastępca komornika sądowego powołany z mocy prawa jest zgodnie z art. 15 ust. 1 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem podatku VAT?

Zdaniem komornika będzie on wyłączony z bycia podatnikiem podatku VAT i stanie się organem władzy publicznej zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko komornika za prawidłowe.

Organ w interpretacji indywidualnej wskazał „od momentu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (czyli od dnia 1 stycznia 2019 r.), nie będzie Pan podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wykonującym samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Regulacje zawarte w ustawie o komornikach sądowych wprowadziły zmiany między innymi w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych. Skutkują one tym, że relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą, a w takim przypadku trudno uznać komornika sądowego za podmiot samodzielnie – warunek niezbędny do tego by nadać jakiemukolwiek podmiotowi statut podatnika podatku od towarów i usług – prowadzący działalność gospodarczą. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 marca 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK