Specjalizacje

DORADZTWO PRAWNE

DORADZTWO PRAWNE

Spółki i prawo korporacyjne

Specjalizujemy się w prawie spółek. Doradzamy w zakresie wyboru właściwej struktury prowadzenia działalności gospodarczej, wspieramy w zawiązaniu spółki i jej rejestracji. Zapewniamy także kompleksową obsługę organów spółek, przygotowujemy projekty umów, regulaminów i uchwał.

Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie opracowywania, wdrażania, a także negocjowania optymalnych dla klientów struktur transakcji związanych ze zmianami właścicielskimi, w tym due diligence spółek pod względem prawnym i podatkowym (m.in. analiza aktów założycielskich, dokumentów finansowych oraz umów), minimalizując ryzyko wystąpienia negatywnych skutków transakcji.

Bankowość, finanse i regulacje finansowe

Wspieramy w kwestiach związanych pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju finansowania. Doradzamy zarówno stronom finansowanym przy transakcjach finansowania przedsiębiorstw i projektów. Nasze wsparcie obejmuje instrumenty finansowania: kredyty, pożyczki, dofinansowania ze środków publicznych i zabezpieczenia, finansowanie przedsiębiorstw (corporate finance) i projektów (project finance), finansowanie na nabycie akcji, udziałów lub aktywów (acquisition finance), w tym nieruchomości. Angażujemy się we wszystkie etapy pozyskania finansowania (od wsparcia przy uzgodnieniu term sheetu, przez negocjacje dokumentacji finansowania, po kompletowanie warunków uruchomienia finansowania).

Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek

Doradzamy w zakresie łączenia, podziału i przekształceń spółek, w tym w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych. Przeprowadzamy transakcje przekształcenia, łączenia, podziałów i likwidacji spółek. Sprawdzamy stan prawny i faktyczny spółek przed dokonaniem transakcji (analizy due diligence). Tworzymy modele grup kapitałowych oraz wdrażamy zaproponowane struktury.

Nieruchomości i prawo budowlane

Zapewniamy kompleksową obsługę przy transakcjach nabycia i zbycia nieruchomości. Asystujemy w procesie począwszy od przeprowadzenia analizy stanu prawnego nieruchomości, przez pozyskanie finansowania, przygotowanie projektu umowy po wparcie w podatkowym rozliczeniu transakcji. Udzielamy bieżącego doradztwa prawnego w zakresie prawa nieruchomości, w tym przygotowujemy projekty umów najmu. Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy o roboty budowlane.

Restrukturyzacje i upadłość

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych. Zapewniamy obsługę od momentu zdefiniowania problemu poprzez prowadzenie konsultacji lub negocjacji z wierzycielami i dłużnikami, opracowujemy oraz wnosimy w imieniu klientów wnioski o ogłoszenie upadłości i wnioski zabezpieczające.

Prawo pracy

Specjalizujemy się w tworzeniu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich, wszelkich regulaminów adekwatnie do potrzeb pracodawcy, rozwiązywaniu sporów pracowniczych, przygotowywaniu projektów porozumień pomiędzy pracodawcą a pracownikami, , uczestniczymy w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach fuzji oraz przejścia zakładu na innego pracodawcę.

Szkolenia i warsztaty

Organizujemy szkolenia dla księgowych, pracowników, członków zarządu i innych słuchaczy z dowolnego zakresu regulacji pozostających w naszych kompetencjach. Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb każdego Klienta.

COMPLIANCE

Projektowanie i wdrażanie systemów compliance

Specjalizujemy się w identyfikowaniu obszarów szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości, a także w wyznaczaniu zakresu i procedur, które powinny obowiązywać w przedsiębiorstwie. W ramach projektowania systemu compliance nasi eksperci swoje działania rozpoczynają od określenia ryzyka dla działalności Klienta. Określenie ryzyka pozwala na identyfikacje obszarów szczególnie narażonych na występowanie nieprawidłowości. Na tej podstawie zostanie wyznaczony zakres i rodzaj procedur, jakie powinny obowiązywać w przedsiębiorstwie.

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Świadczymy usługi związane z wdrażaniem regulacji z zakresu przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w ramach których opracowujemy procedury AML oraz przeprowadzamy szkolenia w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłaszanie naruszeń dla sygnalistów

Doradzamy we wdrożeniu efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu efektywnego systemu kanałów zgłaszania nadużyć w organizacji, opracowaniu procedur wewnętrznych dotyczących zgłaszania i odbierania zgłoszeń o potencjalnych nieprawidłowościach, weryfikacji zgodności systemu zgłaszania potencjalnych naruszeń z przepisami kodeksu pracy oraz z przepisami o ochronie danych osobowych.

Audyty compliance i compliance due diligence

Przeprowadzamy audyty compliance mające na celu zweryfikowanie obowiązujących w danej organizacji procedury pod kątem ich efektywności i skuteczności działania. Dzięki współpracy prawników, doradców podatkowych i księgowych jesteśmy w stanie zweryfikować procedury księgowe i finansowe pod kątem m.in. ryzyka potencjalnego konfliktu interesów, ryzyka sprzeniewierzenia majątku przedsiębiorstwa oraz  zgodności z przepisami prawa podatkowego.

DORADZTWO PODATKOWE

CIT – podatek od osób prawnych, w tym CIT estoński

Świadczymy pełne wsparcie z zakresu podatkowych konsekwencji, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności, uwzględniając przy tym specyfikę rachunkowości. Naszym celem jest zapewnić klientom efektywność podatkową przy zachowaniu bezpieczeństwa. Zapewniamy usługi bieżącego doradztwa w zakresie podatku dochodowego oraz podczas prowadzonych kontroli. Od 2022 r. po spełnieniu określonych kryteriów podatnicy mogą zastosować jako formę opodatkowania tzw. estoński CIT. Nasz zespół ekspertów zbada czy kwalifikują się Państwo do zastosowania estońskiego CITu, czy będzie on efektywny oraz wesprze w realizacji zmiany formy opodatkowania.

Doradztwo w zakresie zastosowania ulgi B+R

Nasza pomoc przy uzyskaniu ulgi B+R polega na m.in.: identyfikacji podejmowanych działań badawczo-rozwojowych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi, mapowanie kosztów kwalifikacyjnych, przygotowanie i złożenie wniosku o interpretację indywidualną w celu zabezpieczenia prawa do skorzystania z ulgi oraz wsparcie w przypadku ewentualnych kontroli w zakresie stosowania ulgi.

Doradztwo w zakresie zastosowania ulgi robotyzację

Nowo wprowadzona ulga na robotyzację obowiązuje w latach 2022-2026 i ma na celu wsparcie automatyzacji działalności gospodarczych polskich przedsiębiorców. Ulga przypomina ulgę B+R, a więc polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych, czyli głównie tych poniesionych na zakup nowych fabrycznie robotów przemysłowych, na określonych zasadach. Nasi eksperci pomogą Państwu określić czy ponoszone koszty kwalifikują się do skorzystania z ulgi na robotyzację oraz podejmą wszelkie działania, aby zabezpieczyć Państwa prawo do skorzystania z niej.

Doradztwo dla branży IT (ulga IP Box, ryczał, ulga B+R)

Branża IT ma wiele możliwości w kontekście zmniejszenia ciężaru podatkowego poprzez m.in. ulgę IP Box, możliwość opodatkowania ryczałtem czy ulgę B+R. W ramach współpracy, analizujemy zawarte przez naszych klientów umowy pod kątem działalności badawczo-rozwojowej oraz zbycia prawa autorskiego, przygotujemy i składamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej oraz udzielamy szkoleń jak poprawnie i bezpiecznie korzystać ulgi lub zmieniać formę podatkowania. Zapewniamy bezpieczeństwo przy wybraniu właściwej stawki ryczałtu.

Zachęty podatkowe na nowe inwestycje (PSI)

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od 2018 r. i zastąpiła dotychczasowe Specjalne Stefy Ekonomiczne. Jest to mechanizm pomocy publicznej dla inwestorów z sektora przemysłu i nowoczesnych usług. Służymy naszym klientom wsparciem, by mogli spełnić szereg wymogów oraz obowiązków formalnych, aby zakwalifikować się do pomocy publicznej wynikającej z Polskiej Strefy Inwestycji.

MDR

Oferujemy kompleksowy zestaw usług związany z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych (MDR), w tym opracowujemy procedury we współpracy z klientem, doradzamy w zakresie w przygotowania odpowiednich zgłoszeń, dotrzymywania ustalonych terminów czy reprezentujemy klienta w  sporach z organami.

Przegląd podatkowy

Przegląd podatkowy to badanie nieprawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie identyfikacja i eliminacja ryzyka podatkowego. Profesjonalny przegląd podatkowy na postawie przedstawionej dokumentacji i wywiadów pozwala na obiektywną weryfikację rozliczeń podatkowych. Efektem jest raport opisujący przeprowadzony przegląd, wykryte nieprawidłowości oraz rekomendacje dalszych kroków Spółki.

Doradztwo dla pracodawców

Oferujemy swoim klientom pomoc w  stworzeniu i wdrożeniu efektywnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Nasze usługi obejmują podatkowe konsekwencje zatrudniania pracowników w tym m.in. wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodu dla pracowników.

Podatek od nieruchomości

Rozwiewamy wątpliwości w zakresie rozliczania podatku od nieruchomości – wskażemy co należy opodatkować oraz jak i kiedy należy opodatkować. Pomożemy w prawidłowej klasyfikacji nieruchomości oraz w optymalizacji podatku od nieruchomości.

Spory podatkowe

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w kontaktach z organami oraz w sporach z nimi. Nasze usługi związane z pomocą w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej obejmują w szczególności przygotowanie pism i wyjaśnień związanych z prowadzoną u klienta kontrolą oraz przygotowanie wniosków o uzyskanie pisemnej interpretacji przepisów.

VAT

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku VAT zarówno dla podatników prywatnych jak i publicznych. Zapewniamy wsparcie w bieżącej działalności oraz prowadzimy konsultacje w kontekście możliwego ograniczenia ryzyka związanego z podatkiem VAT oraz optymalizacji jego rozliczeń.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Oferujemy pomoc w profilaktyce ryzyka, a więc jego ograniczeniu i zabezpieczeniu klienta przed jego negatywnymi skutkami, w tym finansowymi tj. sankcje, kary czy odsetki. W tym celu przygotowujemy w oparciu o przepisy prawa podatkowego procedury, które mają przybliżyć klientowi dany temat oraz wskazać jak w danej sytuacji powinien postąpić, np. procedurę należytej staranności niezbędną do transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, politykę podatkową, politykę w zakresie WHT oraz politykę należytej staranności.

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacja

Świadczymy kompleksową obsługę podatkową transakcji dla spółek polskich, zagranicznych i międzynarodowych grup kapitałowych, małych i średnich przedsiębiorców. Nasi specjaliści oferują  m. in. wsparcie w negocjacjach, oszacowanie korzyści finansowej związanej z procesem planowanych zmian czy przeglądy typu due diligence.

Reprezentacja przed sądami administracyjnymi (NSA i WSA)

Gwarantujemy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania podatkowego, nie tylko przed organami podatkowymi, ale również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nasz zespół zapewnia wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu właściwych dokumentów, przygotowanie pism procesowych, skargi na decyzję organu czy skargi kasacyjnej oraz reprezentuje klienta przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Szkolenia i warsztaty

Oferujemy udział w szkoleniach i warsztatach w celu zapoznania się lub poszerzenia swojej wiedzy w danej dziedzinie prawa podatkowego. Dzięki indywidualnemu podejściu nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie, która interesuje klienta.

Podatek akcyzowy

Doradzamy w rozliczaniu podatku akcyzowego, co minimalizuje ryzyko powstania zaległości podatkowych. Świadczymy bieżące doradztwo przy rozliczaniu podatku akcyzowego, sporządzamy procedury postępowania oraz weryfikujemy umowy pod kątem przepisów o podatku akcyzowym.

CENY TRANSFEROWE

Dokumentacje cen transferowych

Prawidłowo sporządzona i złożona w terminie dokumentacja w zakresie cen transferowych jest kluczowa dla zapewnienia podatnikowi bezpieczeństwa w tym obszarze.  Ze względu na szeroki zakres dokumentacji podatkowych koniecznych do przygotowania warto skorzystać z pomocy ekspertów. Oferujemy naszym klientom przygotowanie dokumentacji podatkowych, w tym dokumentacji local file, dokumentacji master file czy raportów wymaganych przez polskie organy oraz pomoc w przygotowaniu takiej dokumentacji.

Benchmark – sporządzenie analiz porównywalności

Benchmark, czyli analiza porównawcza, jest istotny z perspektywy podatnika, który dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym, aby udowodnić zasadność ustalonej ceny. Benchmark daje pewność, że transakcja naszego klienta w relacji z podmiotami niepowiązanymi, byłaby na takich samych zasadach, a co za tym idzie organ nie będzie kwestionował tych transakcji. Zapewniamy naszym klientom m.in. prawidłowo sporządzoną analizę.

Planowanie i strukturyzacja rozliczeń w zakresie cen transferowych

W celu zapewnienia transakcji spójnych warunków, niezbędne jest właściwe zaplanowanie i ukształtowanie struktury transakcji i ich rozliczeń. Stosowanie różnej polityki cen transferowych prowadzi do wzrostu ryzyka podatkowego oraz zastrzeżeń organów podatkowych. Naszym klientom zapewniamy m.in. pomoc w opracowaniu określonych procedur, mających na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rozliczeniem takich transakcji.

Spory i postępowania w zakresie cen transferowych

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stały się obecnie jednym z priorytetów kontroli organów podatkowych. W celu zapewnienia możliwie najmniejszego ryzyka związanego z cenami transferowymi nasz zespół reprezentuje klientów podczas kontroli oraz toczących się postępowań, jak również przygotowuje i składa wniosek o uprzednie porozumienia cenowe.