Specjalna dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych – ceny transferowe

21 marca 2017

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi stały się obecnie jednym z priorytetów kontroli dla służb podległych Ministrowi Finansów. Dotychczas podejście organów podatkowych sprowadzało się przede wszystkim do sprawdzenia czy podmiot posiada stosowną dokumentację cen transferowych.

Nasza praktyka wskazuje, że coraz częściej organy badają czy transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na poziomie rynkowym. Wiele sygnałów, które obserwujemy np.:

 • powołanie w Ministerstwie Finansów Zespołu Zadaniowego do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych;
 • zmiany w ustawach o podatkach dochodowych dotyczące cen transferowych;
 • przeszkolenie pracowników administracji przez zewnętrzne firmy doradcze z zakresu cen transferowych;
 • utworzenie centrów kompetencyjnych z zakresu cen transferowych w Urzędach Celno-Skarbowych;

wskazuje, że poziom szczegółowości kontroli w tym zakresie znacznie się zwiększy!

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2011 nr 74 poz. 397 z późn. zm.) za podmiot powiązany uważa się:

 • Podatnika mającego siedzibę (zarząd) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „podmiotem krajowym”, który bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale przedsiębiorstwa położonego za granicą, albo
 • Osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwaną dalej „podmiotem zagranicznym”, który bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale podmiotu krajowego, albo
 • Te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie, bezpośrednio lub pośrednio, które biorą udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiadają udział w kapitale podmiotu krajowego i podmiotu zagranicznego
 • Transakcje między podmiotami lub osobami pełniącymi w nich funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne, między którymi istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten ma miejsce także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne w podmiotach.

Ponadto kluczowe dla wyodrębnienia podmiotów, które od 1 stycznia 2017r. są zobligowane do prowadzenia specjalnej dokumentacji podatkowej wydaję się określenie limitów kwotowych zawartych w wyżej wymienionej ustawie:

 • 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo
 • 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 • 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo powinni:

 • posiadać dokumentację pomiędzy podmiotami powiązanymi za wszystkie lata, które się nie przedawniły;
 • zweryfikować czy ich dotychczas sporządzona dokumentacja rzeczywiście jest w stanie ochronić podatnika przed doszacowaniem dochodu ze strony Urzędu;
 • wprowadzić politykę cen transferowych obowiązującą w organizacji, która jest niezbędna dla właściwego koordynowania cen w grupie podmiotów powiązanych.