Stanowisko Dyrektora KIS dotyczące zwolnienia inwestycyjnego w CIT a zmiany przepisów od 1.01.2022 r.

28 października 2022

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyło przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Wszystkie produkty Wnioskodawcy stanowią dwie grupy produktowe, które podlegają bezpośrednio pod produkcję opakowań z tworzyw sztucznych oraz pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w punkcie A, natomiast w innej miejscowości znajduje się punkt B, który funkcjonuje jako jeden z wydziałów przedsiębiorstwa zajmujący się produkcją folii używanej do produkcji wskazanych wyrobów i opakowań z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca w grudniu 2021 r. uzyskał decyzję o wsparciu (DoW) dla nowej inwestycji, na podstawie której będzie mógł korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT. W przedmiotowej DoW Wnioskodawca jako lokalizację realizowanej inwestycji wskazał nieruchomości położone w punkcie A, omyłkowo pomijając wydział funkcjonujący w punkcie B znajdującym się w innej miejscowości.

Pytania skierowane do Dyrektora KIS brzmiały następująco:

1. Czy do dochodów Wnioskodawcy uzyskanych po dniu 31 grudnia 2021 r. z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (DoW) ma zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.)?

2. W przypadku udzielenia przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 – czy według stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2021 r. wnioskodawca, w opisanym zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, będzie miał obowiązek wyłączyć część dochodu z tytułu sprzedaży produktów końcowych przypadającego na wyprodukowaną w zakładzie w punkcie B (nieobjętego DoW) folię z dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT?

3. W przypadku udzielenia przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedzi przeczącej na pytanie nr 1 – czy według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 r. wnioskodawca, w opisanym zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, będzie miał obowiązek wyłączyć część dochodu z tytułu sprzedaży produktów końcowych przypadającego na wyprodukowaną w zakładzie w punkcie B (nieobjętego DoW) folię, z dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT?

W naszej ocenie do dochodów Wnioskodawcy uzyskanych z działalności gospodarczej po 31 grudnia 2021 r. określonej w DoW ma zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2021 r. o czym stanowi fakt, iż Wnioskodawca uzyskał DoW jeszcze w 2021 r., czyli przed nowelizacją przepisów zmieniających zasady korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT. Fakt ten powoduje, że zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych przysługuje mu prawo do zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. w odniesieniu do przychodów wskazanych we wniosku, może on po dniu 31 grudnia 2021 r. stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., zarówno w 2022 r., jak i w latach następnych, a tym samym kontynuować – do czasu zakończenia inwestycji wskazanej w DoW – korzystanie ze zwolnienia w stosunku do przychodów wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego.

Przedsiębiorca w opisanym zaistniałym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym nie powinien mieć obowiązku, aby wyłączyć część dochodu z tytułu sprzedaży produktów końcowych przypadającego na folię wyprodukowaną w zakładzie w punkcie B (nieobjętego decyzją o wsparciu) z dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT. Artykuł 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. stanowił, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej analiza przepisów wskazuje na to, że na podatnikach prowadzących działalność na podstawie decyzji o wsparciu spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji zapewniającej wyłącznie określenie kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Na podstawie opisu sprawy oraz powołanych przepisów uznano, że w związku z faktem, iż z dniem 1 stycznia 2022 r. brzmienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT uległo zmianie, zmienione brzmienie będzie miało zastosowanie do wnioskodawcy prowadzącego działalność w oparciu o uzyskaną decyzję o wsparciu. Uznano, że błędne jest stanowisko wnioskodawcy, gdyż do jego dochodów uzyskanych po dniu 31 grudnia 2021 r. z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu ma zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT, w brzmieniu dotychczasowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.), z którego wynika, że ulgą może zostać objęty wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu.

Zdaniem Dyrektora KIS w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał obowiązek, wyłączenia część dochodu z tytułu sprzedaży produktów końcowych przypadającego na folię wyprodukowaną w zakładzie w punkcie B (nieobjętego DoW), z dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT.