Stosowanie przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym „TP”

6 listopada 2020
W ostatnim czasie opublikowana została odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiązanych w jednolitym pliku kontrolnym „TP”.
Przedmiotem wątpliwości była kwestia, czy spółki komunalne z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować oznaczenie sprzedaży „TP” dla pracowników spółki, prezesa i jego rodziny (np. teściowej), prokurentów, członków Rady Nadzorczej i ich rodzin, prezydenta miasta (jego rodziny i zastępców), członków Rady Miasta, dyrektorów i prezesów wszystkich podległych pod miasto jednostek, kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego.
Kolejne zapytanie dotyczyło obowiązku oznaczania sprzedaży „TP” również w przypadku transakcji z powinowatymi po rozwodzie osoby wywierającej wpływ, a więc krewnymi byłego małżonka.
Z odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie powstaje konieczność stosowania oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT z deklaracją. Do takiego wniosku prowadzi treść art. 109 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, wyznaczającego zakres umocowania przyznanego przez ustawodawcę ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dla określenia zakresu danych oraz sposób wykazywania ich w ewidencji.
Ponadto, w przypadku transakcji z powinowatymi po rozwodzie osoby wywierającej wpływ, jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi należy traktować także dostawy towarów lub świadczenie usług, na rzecz osób będących krewnymi byłego małżonka osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, bowiem zgodnie z obowiązującym prawem powinowactwo trwa, mimo ustania małżeństwa. Powyższe nie dotyczy jednak transakcji, w których powiązania odnoszą się jedynie do udziałów jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
Ze szczegółami interpelacji można zapoznać się pod następującym linkiem:
W razie pytań, zespół DB 77 Tax & Legal pozostaje do Państwa dyspozycji.