Stypendium dla przyszłego pracownika a PIT – interpretacja podatkowa

6 lutego 2019

Szpitale mają nowy sposób, by zyskać wykwalifikowane kadry. W dzisiejszych czasach dużym problemem jest brak pracowników, dlatego coraz więcej pracodawców wypłaca stypendia studentom z wybranych przez nich kierunków. Jednak nie jest to tylko dobra wola pracodawcy. Studenci muszą się zobowiązać, że w zamian za to po zakończeniu nauki będą przez określony czas pracować w firmie. Podmiot wypłacający świadczenia musi jednak pamiętać o rozliczeniu z fiskusem, ponieważ tylko niektóre stypendia są zwolnione z podatku.

Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła zasady ich rozliczenia w interpretacji. Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się szpital, który zawarł umowy o stypendium ze studentami pielęgniarstwa, by zapewnić sobie wykwalifikowanych pracowników.

Umowy o wypłatę stypendium określają: czas wypłaty stypendium, jego wysokość oraz okres, jaki student musi przepracować w szpitalu po ukończeniu nauki i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu. Regulamin przyjęty uchwałą zarządu i udostępniony publicznie określa zasady przyznawania świadczeń za pomocą internetu oraz środków masowego przekazu.

Szpital był zainteresowany, jak ma rozliczać stypendia, jeżeli prowadzi działalność jako spółka z ograniczaną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest starostwo powiatowe. Wnioskodawca uznał, że kwalifikuje się do spółek prawa handlowego będących samorządową osobą prawną, a to uniemożliwia zastosowanie zwolnienia. W efekcie od wypłacanych kwot odejmuje zaliczki na PIT, które odprowadza na rachunek urzędu skarbowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko szpitala za prawidłowe. Wspomniał również, że stypendia należą do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Tylko niektóre z nich są zwolnione z podatku. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT zwolnione z PIT do 3800 zł rocznie są stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez samorządy terytorialne oraz organizacje pożytku publicznego. Zwolnienie można zastosować w sytuacji, gdy osoby otrzymujące świadczenie mają status ucznia lub studenta. Wysokość i zasady udzielania świadczeń zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź świadczenia te zostały przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego.

Dyrektor KIS uznał, że „Środki wypłacane przez wnioskodawcę z tytułu stypendium stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według obowiązującej w danym roku skali podatkowej.”

Oznacza to jedno – szpital musi jako płatnik pobrać zaliczki na PIT i wpłacić je na rachunek urzędu skarbowego.

Jaka jest dobra wiadomość? Skarbówka zgadza się na odliczenie wydatków na stypendia. Mówi o tym interpretacja z kwietnia 2018 r. (nr 0111-KDIB2-3.4010.37.2018. 1.PB), która dotyczy spółki węglowej. Posiada ona program stypendialny skierowany do uczniów branżowych szkół średnich oraz studentów wybranych kierunków, np. wydziału górnictwa i geologii na politechnice.

Skarbówka zgodziła się, że świadczenia spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, mogą więc być kosztem podatkowym. Firma odliczy wydatek w dacie wypłaty.

nr interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.569.2018.2.IR