Tańce bez promocji nie mogą być odliczone od przychodu?

20 lutego 2019

Zdaniem Dyrektora KIS firma, która zorganizowała imprezę z okazji otwarcia nowego zakładu produkcyjnego, może rozliczyć w kosztach podatkowych tylko wydatki na część formalną i bankietową. Wydatki związane z częścią taneczną nie mogą być odliczone od przychodu. Służą bowiem stworzeniu dobrego wizerunku firmy oraz kreowaniu pozytywnych relacji z klientami i nie można ich uznać za koszty promocji czy reklamy (interpretacja nr 0111-KDIB1-1.4010.513.2018.2.NL).

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną działalnością. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja balkonów. Spółka podjęła decyzję o budowie drugiego zakładu. Celem inwestycji było poszerzenie gamy produktów oferowanych przez Spółkę oraz zwiększenie sprzedaży. Inwestycja została zrealizowana w 2017 r. W październiku 2017 r. Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu oraz produktów Spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu. Dodatkowo celem tej uroczystości była promocja Spółki jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy oraz wiarygodnego partnera biznesowego.

Uroczystość składała się z następujących części:

  1. formalnej – obejmującej uroczystość powitalną przed nową halą produkcyjną,
  2. bankietowej – odbywała się w namiocie. W trakcie części bankietowej miały miejsce przemówienia oraz pokaz filmu employer branding (filmu stworzonego w celu promocji Spółki jako pracodawcy na lokalnym rynku pracy),
  3. tanecznej – po części bankietowej miała miejsce część taneczna, prowadzona przez profesjonalnego DJa.

W celu zorganizowania uroczystości Spółka poniosła wydatki, obejmujące m.in.:

  • koszt organizacji bankietu,
  • usługi dekoracji,
  • oprawy muzycznej,
  • nagłośnienia, oświetlenia, multimediów,
  • transportu gości,
  • inne wydatki związane funkcjonalnie z organizacją uroczystości.

Czy wydatki poniesione na zorganizowanie uroczystości związanej z otwarciem zakładu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka wskazała, iż wydatki, poniesione przez Spółkę na organizację uroczystości otwarcia zakładu, spełniają wszystkie warunki, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, organizacja uroczystości otwarcia zakładu ma bezsprzecznie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Uroczystość stanowi okazję do promocji i reklamy zakładu. Biorąc pod uwagę społeczny wydźwięk wydarzenia, uroczystość ma istotne znaczenie dla postrzegania Spółki jako wiarygodnego partnera biznesowego i dobrego pracodawcy oraz podmiotu posiadającego duży potencjał rozwojowy, co bezsprzecznie przekłada się także na relacje z instytucjami okołobiznesowymi (w tym m.in. władzami lokalnymi). Rozwijanie relacji z kontrahentami jest standardową strategią podmiotów gospodarczych działających na rynku.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki na organizację uroczystości otwarcia zakładu, w tym wydatki związane z organizacją bankietu, nie powinny być postrzegane jako wydatki na reprezentację, o których stanowi art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą natomiast zostać uznane za koszty reklamy. Zdaniem Wnioskodawcy, ocena celu imprezy powinna być dokonywana przez pryzmat wszystkich okoliczności zaistniałych w jej trakcie.

Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy w części nieprawidłowe. Organ wydający interpretacje wskazał, iż „część formalna oraz bankietowa uroczystego otwarcia zakładu, o którym mowa we wniosku, organizowanego przez Wnioskodawcę mają charakter imprezy reklamowej, jak wskazano we wniosku, w trakcie trwania bankietu miały miejsce przemówienia oraz pokaz filmu stworzonego w celu promocji Spółki jako pracodawcy na lokalnym rynku pracy. Istotnym bowiem dla rozstrzygnięcia o reklamowym lub reprezentacyjnym charakterze tych części wydarzenia jest fakt, że miały one bezsprzecznie związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę. Część formalna oraz bankietowa stanowiły tym samym okazję do promocji i reklamy zakładu. Biorąc pod uwagę społeczny wydźwięk wydarzenia, ww. części uroczystości miały istotne znaczenie dla postrzegania Spółki jako wiarygodnego partnera biznesowego i dobrego pracodawcy oraz podmiotu posiadającego duży potencjał rozwojowy, co bezsprzecznie przekłada się także na relacje z instytucjami okołobiznesowymi (w tym m.in. władzami lokalnymi). Rozwijanie relacji z kontrahentami jest standardową strategią podmiotów gospodarczych działających na rynku. Ponadto zauważyć należy, że poniesione wydatki wpłyną na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników poprzez umocnienie wizerunku Spółki jako wiarygodnego partnera i dobrego pracodawcy na lokalnym rynku”. Wobec tego część formalna oraz bankietowa stanowi koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast część taneczna nie spełnia kryteriów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że „Wydatki te bowiem noszą znamiona reprezentacji. Poprzez organizowanie części tanecznej Wnioskodawca kreował swój wizerunek jako podmiotu gospodarczego, kształtował prestiż i pozytywne postrzeganie swojej firmy przez inne podmioty”.  Dlatego też, jako koszty reprezentacji, wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie mogą zostać przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.