Tarcza Antykryzysowa 2.0

20 kwietnia 2020
Szanowni Państwo,
informujemy, że 17 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywana Tarczą Antykryzysową 2.0, zmieniająca ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nazywaną Tarczą Antykryzysową 1.0.
Najważniejsze zmiany to:
 
1) Zwolnienie ze składek ZUS  – rozszerzony został krąg przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące i obecnie obejmuje również płatników, którzy zgłosili do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostali zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
Ponadto na podstawie art. 113 Tarczy Antykryzysowej 2.0 zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi poprzez zaliczenie ich na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek .
 
2) Świadczenie postojowe (ZUS) – wprowadzona została możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

3) Pożyczka (PUP) – do otrzymania pożyczki dla pokrycia bieżących kosztów działalności uprawnieni są obecnie również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

4) Dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej (PUP) – osoby samozatrudnione mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalnie trzykrotnie. Dotychczas takie wsparcie było jednorazowe.

5) Dofinansowanie części kosztów wynagradzania pracowników (PUP) – mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagradzania pracowników maksymalnie trzykrotnie. Dotychczas takie wsparcie było jednorazowe.

Ponadto informujemy, że w zakresie różnych instrumentów wspierających bieżącą płynność finansową przez Agencję Rozwoju Przemysłu, o której pisaliśmy w poprzednich wiadomościach, wciąż oczekujemy na zgodę Komisji Europejskiej.