Tarcza Antykryzysowa – Informacja

20 marca 2020

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w spłacie zobowiązań podatkowych w terminie, mogą skorzystać z ulgi w ich spłacie, jakie przewidują przepisy Ordynacji podatkowej:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 • rozłożenie zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Organ podatkowy może zastosować ww. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, przy czym do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku podatnika wystarczy spełnienie jednej z nich.

Wskazana przesłanka ważnego interesu podatnika jest to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to np. utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku, choroba. Z kolei ważny interes publiczny oznacza np. wystąpienie sytuacji, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

W naszej ocenie, obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa uzasadniają wystąpienie o zastosowanie ww. ulg.

Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej, jednak w zaproponowanym przez rząd programie walki z koronawirusem („Tarcza Antykryzysowa”), planuje się zniesienie opłaty prolongacyjnej z tego tytułu.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinien zawierać informacje takie jak: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, adres siedziby przedsiębiorcy oraz NIP, rodzaj ulgi podatkowej (np. rozłożenie podatku na raty), rodzaj i wysokość zobowiązania, którego dotyczy wniosek (np. podatek dochodowy, VAT) oraz uzasadnienie wniosku, w tym argumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny (wraz z dokumentami potwierdzającymi argumentację).

Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, organ może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (co do zasady chodzi o pomoc de minimis oraz określone przypadki pomocy publicznej).

W przypadku pomocy de minimis podatnik powinien przedstawić we wniosku wszystkie zaświadczenia o udzieleniu tej pomocy, jakie otrzymał w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Dla pomocy innej niż pomoc de minimis należy przekazać informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierające w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, inne formy i przeznaczenia albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.

Możliwe jest również złożenie wniosku o odroczenie określonych terminów z przepisów prawa podatkowego (np. odroczenie terminu złożenia deklaracji podatkowej). Pozytywne rozpatrzenie wniosku również jest uzależnione od wystąpienia przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Ponadto, pakiet „Tarczy Antykryzysowej” przygotowany przez polski rząd, stawia przed przedsiębiorcami kolejne możliwości.

 • Przedsiębiorca mający z powodu epidemii koronawirusa problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy:

*odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

*zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

 • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT.:

Podatnicy będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Możliwość ma dotyczyć osób i podmiotów, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

 • Przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

 • Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r.

 • Czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwana czas obowiązywania stanu epidemicznego.

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców. Również zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zostały odroczone do dnia 13 lipca 2020 r.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia są dla wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa. W tej gminie przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku od nieruchomości.

 • Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie miał możliwość przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.

 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

 • Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie.

Podatnicy podatku dochodowego nie będą zobowiązani wyłączać z kosztów podatkowych równowartości wydatków, których nie uregulowali w terminie. Wskazane udogodnienie obejmie podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 • Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

 

 • Informacja o cenach transferowych (TP-R) w zależności od przyjętego wariantu

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30.09.2020. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019r.