Tarcza Antykryzysowa

30 marca 2020

W sobotę – 28 marca 2020 r. – Sejm przyjął tzw. „Tarczę antykryzysową”, tj. ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ustawa jest przedmiotem prac Senatu. ❗️📝📚

Podstawowe założenia „Tarczy Antykryzysowej” to:

📌 VAT: brak odroczenia oraz ulg w zapłacie podatku, wobec tego należy dokonać zapłaty zgodnie z terminami ustawowymi.

📌 Nowy JPK_VAT z deklaracją: przesunięcie wejścia w życie na 1 lipca 2020 r., dotyczy to dużych firm, dla małych i średnich przedsiębiorców termin nie ulega przesunięciu, ponieważ dla nich termin 1 lipca był od początku zaplanowany.

📌 Matryca stawek VAT: przesunięcie wejścia w życie na 1 lipca 2020 r. (a nie na 1 kwietnia, jak pierwotnie zakładano).

📌 CIT: termin rozliczenia podatku oraz składania sprawozdań finansowych na podstawie szczegółowych rozporządzeń został przesunięty na 31 maja 2020 r.

📌 PIT: rozliczenie deklaracji w tym podatku zostało przesunięte na 31 maja 2020 r. – termin nie został wprost przesunięty, ale w ustawie wskazuje się, iż złożenie deklaracji w późniejszym terminie nie będzie rodziło negatywnych konsekwencji karnoskarbowych.

📌 PIT od wynagrodzeń pracowników: za luty należało zapłacić podatek zgodnie z terminem ustawowym, natomiast za marzec, kwiecień i maj podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników został odroczony w czasie do 20 lipca 2020 r. – bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

📌 ZUS: w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników przewidziano zwolnienie z płacenia składek na ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj, pod warunkiem złożenia wniosku (pod uwagę jednak będą brani przedsiębiorcy, którzy mają przychód niższy niż 15861 netto – 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r); dla pozostałych przedsiębiorców przewidziano odroczenie płacenia składek na ZUS oraz późniejszą możliwość rozłożenia zaległości na raty.

📌 ZUS od wynagrodzeń pracowników: w przypadku, gdy firma ma zgłoszonych do ZUS do 10 pracowników (niezależnie od formy umowy ani niezależnie od ułamka etatu) może wnioskować o pełne zwolnienie ze składek ZUS za pracowników za miesiące marzec, kwiecień oraz maj.

📌 Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. (2080 zł) dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze lub na umowach cywilnoprawnych, jeżeli dochody tych podmiotów spadły o więcej niż 15% lub nastąpiło zawieszenie działalności.

📌 Jednorazowa pożyczka w kwocie 5 tys. zł, na wniosek mikro przedsiębiorcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka ta może zostać w późniejszym czasie umorzona pod warunkiem zachowania stanu zatrudnienia.

📌 Dofinansowanie do pensji dla pracowników, jeżeli w wyniku przestoju zostaną one obniżone o 20% (nie mniej niż do pół etatu i nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia), to do 40% wynagrodzenia może zostać pokryte z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pozostałą część zapłaci pracodawca. Przestój jednak musi być formalnie zarządzony i zgłoszony do urzędu, a obniża pensji wynika z pisemnego porozumienia z pracownikami.

W większości przedstawionych przypadków należy złożyć odpowiednie wnioski do organów państwowych. Wyjątkiem jest przesunięcie terminów składania deklaracji i płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń.

W związku z tym nasza spółka oferuje Państwu wszelką pomoc w składaniu wniosków oraz doradztwo w ich odpowiednim sporządzeniu. Proponujemy również dalsze wsparcie w kontaktach z organami. W obecnym czasie liczy się przede wszystkim szybkość działania, dlatego też nasi klienci mogą liczyć na efektywne i sprawne działanie z naszej strony.