Ulga na innowacyjnych pracowników – kolejna możliwość uzyskania wsparcia

29 września 2022

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników stanowi rozszerzenie istniejącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową i ma na celu  wesprzeć innowacyjność polskich przedsiębiorstw oraz promować zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ramach ulgi podatnik może zmniejszyć wartość zaliczki na podatek dochodowy oraz wartość zryczałtowanego podatku dochodowego uzyskiwanego od przychodów m.in. ze stosunku pracy pracowników zaangażowanych wyłącznie w prace B+R.

Z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania.  Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub, których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność B+R.

Przedsiębiorca, który jest płatnikiem będzie mógł pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w przypadku, gdy jego pracownik jest innowacyjny, czyli jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i którego czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie tej działalności wynosi co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy. W przypadku takiego usługodawcy należy również  pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy, który wynika z przepisów dotyczących ulgi B+R.

Skoro wiemy już na czym polega opisana ulga wyjaśnijmy również jak działa?

Wysokość udzielonej ulgi zależy od sposobu rozliczania podatku dochodowego przez przedsiębiorcę, a mianowicie wysokość ulgi wynosi:

1) PIT-36 = 12% * nieodliczona część ulgi B+R

2) PIT-36L = 19% * nieodliczona część ulgi B+R

3) CIT-8 = stawka CIT * nieodliczona część ulgi B+R

Możliwość skorzystania z ulgi przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył zeznanie w celu rozliczenia swoich dochodów za dany rok, do końca roku, w którym zostało złożone to zeznanie.

Należy pamiętać, że gdy korzystamy z tej ulgi, musimy uwzględnić daną kwotę przy rozliczaniu zaległej ulgi B+R, gdyż jest to forma zwrotu kosztów kwalifikowanych.