Ulga na robotyzację również dla robotów nabytych przed 2022 r. – korzystne podejście Dyrektora KIS

1 września 2022

 

Na podstawie postanowień ustawy określanej mianem „Polskiego Ładu” podatnicy w 2022 roku mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi na robotyzację. Ulga ma na celu zachęcenie polskich przedsiębiorstw do unowocześnienia procesów produkcyjnych, promocji rozwoju robotyzacji przemysłowej i wsparcia transformacji cyfrowej. Jest rozwiązaniem czasowym, z którego przedsiębiorcy skorzystają wyłącznie wówczas, gdy w latach podatkowych 2022 – 2026 poniosą wydatki na tzw. robotyzację.

To co w sposób dość jasny wynika z przepisów o omawianej uldze, to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów (amortyzacji) poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, do wysokości dochodu z działalności ogólnej podatnika. Ustawa wymienia następujące wydatki:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczące robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Podatnicy w związku z tym, że ulga jest nowym rozwiązaniem, nie mają pewności jakie wydatki mogą kwalifikować do ulgi. Powyższe brzmienie przepisów wzbudzało wątpliwości dotyczące możliwości uwzględnienia w uldze odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej tych aktywów, które zostały nabyte przed 2022 r. – czy wówczas można twierdzić, że mamy do czynienia z „fabrycznie nowymi” robotami i urządzeniami?
Na szczęście Dyrektor KIS takich wątpliwości nie miał. Potwierdził jednoznacznie, że możliwość skorzystania z ulgi należy wiązać z momentem poniesienia podatkowego kosztu uzyskania przychodu. Zatem, w przypadku nabycia i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. fabrycznie nowych (wówczas) aktywów spełniających przesłanki objęcia ulgą na robotyzację przez podatnika osiągającego dochód z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych – odpis amortyzacyjny dokonany w latach 2022-2026 będzie podlegał rozliczeniu w ramach ulgi na robotyzację. Podobnie będą mogły zostać rozliczone opłaty poniesione na podstawie umowy leasingu finansowego dotyczącej robotów przemysłowych. W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów również  wskazał, iż w przypadku, gdy środki trwałe nabyte przed 1 stycznia 2022 r. spełniają definicje zawarte w przepisach dotyczących ulgi na robotyzację i nie zostały w całości zamortyzowane przed 2022 rokiem, to ta część odpisów amortyzacyjnych powstała po 1 styczniu 2022 r. (a więc w rozumieniu przepisów podatkowych stanowiąca koszty uzyskania przychodu po 01.01.2022 r.) może stanowić podstawę do skorzystania z prawa do ponadnormatywnego odliczenia w ramach ulgi na robotyzację.