Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

12 marca 2018

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w dniu 12 marca 2018 r. nastąpiło skierowanie projektu rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej do podpisu Ministra Finansów.

Celem rozporządzenia jest wydłużenie terminów dotyczących dokumentacji cen transferowych. Wydanie rozporządzenia Ministra Finansów planowane jest jeszcze na marzec b.r. Wskazana regulacja ma objąć podatników, których dotyczą obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Wydłużone zostaną terminy do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (zarówno lokalnej, jak i grupowej),
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT/TP oraz PIT/TP).

Zgodnie z projektowanymi zmianami, wskazane wyżej terminy mają zostać wydłużone do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a więc do 30 września w przypadku podmiotów, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Regulacja dotyczyć będzie zarówno obowiązków powstałych w 2018 r., jak i 2019 r. (odpowiednio dla dokumentacji za 2017 i 2018 rok).

Ministerstwo Finansów wskazało szereg powodów, ze względu na które, planowane jest wydanie wskazanego wyżej rozporządzenia. Po pierwsze, zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły zakres obowiązków związanych z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Po drugie, w związku z faktem, że dzień złożenia dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz dzień złożenia zeznania podatkowego pokrywają się, podatnicy na spełnienie ciążących na nich ustawowych obowiązków muszą przeznaczyć znaczną ilość czasu i środków finansowych. Po trzecie, wymagania co do ilości informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych znacznie wzrosły, a czas przeznaczony na przystosowanie się podatników do wprowadzonych zmian jest niewystarczający. Po czwarte, nowelizacje zwiększyły ilość praktycznych pytań pojawiających się przy sporządzaniu dokumentacji. Na sam koniec należy wskazać, że również kwestie techniczne pozostawiają wciąż szereg wątpliwości.

Planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany, które mają zostać wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem, spotkały się z jednomyślną aprobatą ze strony podatników. Dzięki wydłużeniu terminów do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, przy jednoczesnym podwyższeniu wymagań związanych z jej treścią, podatnicy będą mogli rzetelnie i bez negatywnych dla nich konsekwencji, spełnić nałożony nich ustawowy obowiązek.