Wyższe kary od stycznia

12 grudnia 2018

Ponad 21 mln zł – tyle wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe w nadchodzącym 2019 roku najniższą karą grzywny będzie kwota 225 zł.

Minimalna stawka wynagrodzenia w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie, co przełoży się na podwyższenie wysokości kar.

Jak określa kodeks karny skarbowy: „przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.” Co za tym idzie, w 2019 roku wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wyniesie 11 250 tys. zł.

Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest grzywna, która określana jest kwotowo. Zasadniczo można wymierzyć ją w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (chyba że kodeks stanowi inaczej). Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Istotnym jest, że wymierzając karę grzywny lub też nakładając ją mandatem karnym, należy uwzględnić stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy, jego dochody oraz możliwości zarobkowe.

Kara grzywny w 2019 roku wyniesie od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny będzie mógł być wystawiony na nie więcej niż 4,5 tys. zł, a maksymalna kara grzywny, którą będzie można nałożyć wyrokiem nakazowym wyniesie 22 500 zł.

Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności,
  • kara pozbawienia wolności.

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego stanowią, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720 (chyba że kodeks stanowi inaczej). Maksymalna kara, wymierzona wyrokiem nakazowym, nie może przekroczyć 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Również w tym przypadku, kiedy sąd ustala stawkę dzienną, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co ważne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

W nadchodzącym 2019 r. stawka dzienna wyniesie od 75 do 30 tys. zł. Najniższa kara grzywny to kwota 750 zł, a najwyższa – 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł.