Wzrost wysokości ulgi badawczo-rozwojowej

28 lutego 2017

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r.  zmieniającej niektóre ustawy dotyczące wspierania innowacyjności uchylono przepisy dotyczące ulgi technologicznej i od 1 stycznia 2016r. można stosować tzw. ulgę B+R, czyli ulgę badawczo-rozwojową. Dodatkowo od 1 stycznia 2017r. prawie dwukrotnie wzrosła wysokość tej ulgi.

Według wyżej wspomnianej ustawy działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (Dz. U. z 2015r., poz. 1767).

Mechanizm ulgi badawczo-rozwojowej polega na tym, iż podstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły (koszty kwalifikowane):

  • wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne,
  • nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
  • ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także nabycia wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
  • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym .
  • określonych kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jeżeli zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, są obowiązani w ewidencji  wyodrębnić koszty działalności badawczo- rozwojowej.

Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć:

  • 50% tych kosztów – w odniesieniu do kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne, oraz do pozostałych kosztów, jeżeli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • 30% tych kosztów – w przypadku pozostałych kosztów i podatników, z wyjątkiem określonych kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jeżeli zostały poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Co ważne, bardzo korzystną zmianą dla podatników jest tzw. mechanizm refundacji, czyli możliwość otrzymania zwrotu gotówki od organu podatkowego, w przypadku, gdy dochody podatkowe lub odnotowana strata podatkowa nie pozwalają na rozgospodarowanie całej korzyści wynikającej z ulgi B+R. Jest to typowe dla tzw. start-upów (czyli przedsiębiorstw lub tymczasowych organizacji stworzonych w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby im rozwój), które na początku swojej drogi nie mają zbyt wysokich dochodów, a działalność badawczo-rozwojowa generuje duże nakłady inwestycyjne. To właśnie dla takich przedsiębiorstw wprowadzono ten mechanizm, który w praktyce oznacza swojego rodzaju bezzwrotną dotację, jaką może nam przyznać organ podatkowy, jeśli wykażemy stratę podatkową.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu ulgi B+R. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami, a my przedstawimy naszą ofertę.