„Zamrożenie” stawek cen za energię elektryczną

17 lipca 2019

„Zamrożenie” stawek cen za energię elektryczną na poziomie cen z dnia 30 czerwca 2018 r. m.in. dla gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorców albo małych przedsiębiorców, szpitali czy jednostek sektora finansów publicznych, przez cały 2019 r. – to główny cel nowelizacji z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zmiana weszła w życie z dniem 29 czerwca 2019 r. Oprócz wprowadzenia katalogu odbiorców końcowych, do których przedsiębiorstwa energetyczne stosują ceny i stawki opłat za energię elektryczną z dnia 30 czerwca 2018 r. przez cały 2019 r., ustawa nowelizująca przewiduje także stosowanie cen na tym poziomie w stosunku do innych niż wymienionych w ustawie odbiorców, lecz jedynie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Co istotne, odbiorca ma obowiązek złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Wzór takiego oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy, który znajduje się pod następującym linkiem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001210/O/D20191210.pdf

Niezłożenie oświadczenia do dnia do 27 lipca 2019 r. bądź złożenie oświadczenia po upływie wskazanego terminu będzie wiązało się z możliwością zastosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne wobec odbiorcy końcowego, wyższych niż stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną.